This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.

Reading Problems? see Enabling Malayalam

എല്ലാ താളുകളും

സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

എല്ലാ താളുകളും
എല്ലാ താളുകളും | മുന്‍പത്തെ താള്‍ (ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാര്‍ (1882 - 1953)) | അടുത്ത താള്‍ (ചിത്രശാല)

ചംഗിചംബല്‍
ചകോരസന്ദേശം (15-ാം ശ.)ചക്കത്തേക്ക്ചക്കയ്ക്കുപ്പുണ്ടോ കുയില്‍
ചക്കരക്കൊല്ലിചക്കരചെട്ടിയാര്‍ (1880 - 1958)ചക്കിപ്പരുന്ത്
ചക്കീചങ്കരംചക്കോയുദ്ധംചക്ക്
ചക്മചക്രംചക്രം (നാണയം)
ചക്രത്തകരചക്രപാണി, വാരിയര്‍, എരുവയില്‍ (1865 - 1951)ചക്രവര്‍ത്തി, അബിനാഷ് ചന്ദ്ര (1874 - 1938)
ചക്രവര്‍ത്തി, ചാരുചന്ദ്ര (ജരാസന്ധന്‍) (1904 - 81)ചക്രവര്‍ത്തി, ബ്യോംകേഷ് (1855 - 1929)ചക്രവര്‍ത്തി, ശ്യാം സുന്ദര്‍ (1869 - 1932)
ചക്രവര്‍ത്തി, സതീഷ് ചന്ദ്ര (1891 - 1968)ചക്രവര്‍ത്തി, ഹരികുമാര്‍ (1882 - 1963)ചക്രവാകം
ചക്രവാതംചക്രവാളംചക്രി രാജവംശം
ചഗല്‍, മാര്‍ക് (1887 - 1985)ചഗ്തായി രാജവംശംചഗ്ല, എം.സി. (1900 - 81)
ചങ്ങനാശേരിചങ്ങലചങ്ങലംപരണ്ട
ചങ്ങലവട്ടചങ്ങഴിചങ്ങാടം
ചടയന്‍, എം. (1922 - 72)ചടയന്‍ ഗോവിന്ദന്‍ (1931 - 98)ചട്ടക്കൂട്
ചട്ടനാഥക്കരയാളര്‍ (1896 - 1972)ചട്ടിത്തലയന്‍പാമ്പ്ചട്ടോപാധ്യായ, ബങ്കിംചന്ദ്ര (1838 - 94)
ചട്ടോപാധ്യായ, ശരത്ചന്ദ്ര (1876 - 1938)ചട്ടോപാധ്യായ, ഹരീന്ദ്രനാഥ് (1898 - 1990)ചണം
ചണമ്പ്ചണയെണ്ണചണവ്യവസായം
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിചണ്ഡീഗഢ്ചണ്ഡീദാസ്
ചതകുപ്പചതയംചതവ്
ചതുഃശതകംചതുഃഷഷ്ടി കലകള്‍ചതുപ്പന്‍ കാടക്കൊക്ക്
ചതുപ്പ്ചതുരംഗംചതുരക്കള്ളി
ചതുരന്ത്യം കിളിപ്പാട്ട്ചതുരപ്പയര്‍ചതുരപ്പുളി
ചതുര്‍ദണ്ഡിപ്രകാശികചതുര്‍ഭുജംചതുര്‍വിംശതിശ്രുതികള്‍
ചതുര്‍വേദി, പരശുരാം (1879 - ?)ചതുര്‍വേദി, ബനാറസിദാസ് (1892 - 1985)ചതുര്‍വേദി, മഖന്‍ലാല്‍ (1889 - 1967)
ചതുര്‍വേദി, ശ്രീനാരായണ്‍ (1895 - )ചതുര്‍വേദി, സുധാംശു (1943 - )ചതുര്‍സേനശാസ്ത്രി, ആചാര്യ (1891 - 1960)
ചന്തചന്തുപ്പണിക്കര്‍ (1875 - 1969)ചന്തുമേനോന്‍, ഒയ്യാരത്ത് (1847 - 99)
ചന്ദ, എ.കെ. (1902 - 72)ചന്ദനംചന്ദനക്കുടം
ചന്ദനാദിചന്ദനാസവംചന്ദാവര്‍ക്കര്‍, എന്‍.ജി. (1855 - 1923)
ചന്ദാസാഹിബ് (? - 1752)ചന്ദേലന്മാര്‍ചന്ദ്, ധ്യാന്‍ (1905 - 79)
ചന്ദ്രകാന്തംചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്‍ (ബി.സി. 322 - 273)
ചന്ദ്രഗുപ്ത വിദ്യാലങ്കാര്‍ (1906 - 82)ചന്ദ്രഗുപ്തന്‍ II (380 - 413)ചന്ദ്രഗുപ്തന്‍ I (ഭ.കാ. 320-40)
ചന്ദ്രനഗര്‍ചന്ദ്രന്‍ചന്ദ്രന്‍, കാളിയമ്പി (1900 - 95)
ചന്ദ്രന്‍, കെ.എസ്. (1929 - 2005 )ചന്ദ്രന്‍, ടി.വി. (1950 - )ചന്ദ്രന്‍, പി.ആര്‍. (1929 - 2006)
ചന്ദ്രന്‍, പുരാണ സങ്കല്പങ്ങളില്‍ചന്ദ്രന്‍പിള്ള, കടവൂര്‍. ജി. (1940 - )ചന്ദ്രപൂര്‍
ചന്ദ്രവദന്‍ ചിമന്‍ലാല്‍ മേത്ത (1901 - 92)ചന്ദ്രവളയംചന്ദ്രശേഖര കംബര്‍ (1938 - )
ചന്ദ്രശേഖര ശാസ്ത്രി, കെ. (1919 - 93)ചന്ദ്രശേഖരന്‍, എം.ആര്‍. (1929 - )ചന്ദ്രശേഖരന്‍, കെ. (1921 - 2006)
ചന്ദ്രശേഖരന്‍നായര്‍, ഇ. (1928 - )ചന്ദ്രശേഖരന്‍നായര്‍, എന്‍. (1923 - )ചന്ദ്രശേഖരന്‍നായര്‍, തൈക്കാട് (1902 - )
ചന്ദ്രശേഖരന്‍നായര്‍, വൈക്കം (1928 - 2005 )ചന്ദ്രശേഖരന്‍പിള്ള, ജി. (1904 - 71)ചന്ദ്രശേഖരവാരിയര്‍, എം.എസ്. (1925 - )
ചന്ദ്രശേഖര്‍, എസ്. (1927 - 2007)ചന്ദ്രശേഖര്‍, ഡോ. എസ്. (1910 - 95)ചന്ദ്രശേഖര്‍, ശ്രീപതി (1918 - 2001)
ചന്ദ്രശേഖര്‍ പരിധിചന്ദ്രശേഖര്‍ ബസവരാജ് പാട്ടീല്‍ (1939 - )ചന്ദ്രഹാസം
ചന്ദ്രഹാസന്‍, എ. (1908 - 70)ചന്ദ്രാലോകംചന്ദ്രിക
ചന്ദ്രിക കുമാരതുംഗ (1945 - )ചന്ദ്രോത്സവം (15-ാം ശ.)ചപുല്‍ടെപെക്
ചപ്പാത്തിചപ്ലക്കട്ടചഫേക്കര്‍ സഹോദരന്മാര്‍
ചമതചമന്‍ലാല്‍ ആസാദ് (1912 - )ചമരി
ചമ്പചമ്പകംചമ്പക്കുളം
ചമ്പാനീര്‍ചമ്പുചമ്മന്തി
ചമ്രവട്ടം ക്ഷേത്രംചയിന്‍-സ്റ്റോക്സ് ശ്വസനംചരകന്‍
ചരകസംഹിതചരക്കടിയല്‍ചരക്കു നികുതി
ചരക്കുഗതാഗതംചരക്ക്ചരണങ്ങള്‍
ചരണ്‍ സിങ് (1902 - 87)ചരല്‍ചരസ്സ്
ചരിത്രംചരിത്രനാടകങ്ങള്‍ചരിത്രാഖ്യായികകള്‍
ചരിവുതലംചര്‍ക്കചര്‍ച്ചില്‍, വിന്‍സ്റ്റണ്‍ (1871 - 1947)
ചര്‍ച്ചില്‍, സര്‍ വിന്‍സ്റ്റണ്‍ (1874 - 1965)ചര്‍ച്ച് ഒഫ് ക്രൈസ്റ്റ്ചര്‍ച്ച് ഒഫ് നോര്‍ത്ത് ഇന്ത്യ
ചര്‍ച്ച് ഒഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യചര്‍ച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റിചര്‍മം
ചലംചലച്ചിത്രംചലനം
ചലനം, ജന്തുക്കളില്‍ചലനം, സസ്യങ്ങളില്‍ചലനരോഗം
ചലപതിറാവു, എം. (1909 - 83)ചലവീണചവറ
ചവാന്‍, എസ്.ബി. (1920 - 2004)ചവാന്‍, വൈ.ബി. (1913 - 84)ചവിട്ടുകളി
ചവിട്ടുനാടകംചവ്വരി (ചൗവരി)ചാ(കാ)ല്‍ക്കൊപൈറൈറ്റ്
ചാ(കാ)ല്‍ക്കൊസൈറ്റ്ചാംചാകര
ചാക്കിലോട്ടമത്സരംചാക്കീരി അഹമ്മദു കുട്ടി (1915 - 92)ചാക്കീരി മൊയ്തീന്‍കുട്ടി സാഹിബ് (? - 1929)
ചാക്കോ, ഐ.സി. (1876 - 1966)ചാക്കോ, കെ.സി. (1915 - 91)ചാക്കോ, ചെമ്മനം (1926 - )
ചാക്കോ, പി.റ്റി. (1915 - 64)ചാക്കോ, വി.സി. (1908 - )ചാക്യാര്‍
ചാഗാസ് രോഗംചാച്ചുചാക്യാര്‍, അമ്മന്നൂര്‍ (1881 - 1967)ചാട്ടങ്ങള്‍
ചാട്ടപ്പുഴു രോഗംചാട്ടുളിചാഡ്വിക്, എഡ്വിന്‍ (1800 - 90)
ചാഡ്വിക്, ജയിംസ് (1891 - 1974)ചാഡ്വിക്, ഫ്ലോറന്‍സ് (1918 - 1995)ചാണ
ചാണകംചാണകപ്പുഴുചാണൂരുട്ടി
ചാണ്ടി, കെ.എം. (1921 - )ചാണ്ടി, കെ.ടി. (1913 - 2006)ചാതുര്‍വര്‍ണ്യം
ചാത്തനാത്ത്, അച്യുതനുണ്ണി (1939 - )ചാത്തനാര്‍ (? കാലം)ചാത്തന്‍ മാസ്റ്റര്‍, പി.കെ. (1920 - 88)
ചാത്തന്‍സേവചാത്തിരാങ്കംചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാര്‍, ചമ്പത്തില്‍ (1857 - 1905)
ചാത്തുണ്ണി മാസ്റ്റര്‍, കെ.(1921 - )ചാത്തുണ്ണിപ്പണിക്കര്‍ (1846 - 1922)ചാത്തുപ്പണിക്കര്‍, നന്തിക്കര (? - 1874)
ചാത്തുപ്പണിക്കര്‍, വെള്ളാട്ട് (17-ാം ശ.)ചാദയെഫ്, പ്യോതര്‍ യകവ്ല്യേവിച്ച് (1794 - 1856)ചാദിര്‍ജി, റിഫാത്ത് (1926 - )
ചാനല്‍ (ഇലക്ട്രോണികം)ചാനല്‍ ദ്വീപുകള്‍ചാനിങ്, കാരള്‍ (1923 - )
ചാനിങ്, വില്യം എലേറി (1780 - 1842)ചാനൂട്ട്, ഒക്ടാവെ (1832 - 1910)ചാന്ത്
ചാന്ദ്രപഞ്ചാംഗംചാന്ദ്രപര്യവേക്ഷണംചാന്ദ്രയാന്‍
ചാന്ദ്രവിജ്ഞാനീയംചാന്ദ്രവ്യാകരണംചാന്നാര്‍ ലഹള
ചാന്‍സലര്‍ചാന്‍സ്, ബ്രിട്ടണ്‍ (1913 - 2010)ചാപെക്, കാരെല്‍ (1890 - 1938)
ചാപ്പുതാളംചാപ്പ് ബുക്സ്ചാപ്മാന്‍, ജോര്‍ജ് (1559/60 - 1634)
ചാപ്ലിന്‍, ചാര്‍ളി (1889 - 1977)ചാഫിഞ്ച്ചാമ
ചാമരംചാമരാജവുഡയാര്‍ (1617 - 37)ചാമുണ്ഡി
ചാമുണ്ഡി ഹില്‍സ്ചാമുണ്ഡിക്കഥചാമ്പ
ചായംമുക്കലും മുദ്രണവുംചായക്കൂട്ടുവ്യവസായംചായങ്ങള്‍
ചായവേര്‍ചായില്യംചാരം
ചാരംകെട്ട്ചാരക്കുട്ടന്‍ചാരണ (സാരണ)
ചാരപ്പൂണ്ടന്‍ചാരമുണ്ടിചാരിത്ര്യം
ചാരിറ്റി,സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒഫ്ചാരിറ്റി ഡോട്ടേഴ്സ്ചാരിറ്റി ബ്രദേഴ്സ്
ചാരു മജൂംദാര്‍ (1915 - 72)ചാരുകേശിചാരുദത്തം
ചാര്ചാര്‍ഗാഫ്, ഇര്‍വിന്‍ (1905 - 2002)ചാര്‍ങ്ഗേദ്യാദി രസായനം
ചാര്‍ട്ടര്‍ ആക്റ്റുകള്‍ചാര്‍ട്ടിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനംചാര്‍ട്ടുകള്‍
ചാര്‍ട്ടേഡ് കമ്പനിചാര്‍ണക്കൈറ്റ്ചാര്‍ത്ത്
ചാര്‍മിനാര്‍ചാര്‍വാക ദര്‍ശനംചാറ
ചാറ്റര്‍ജി, ബീരേന്ദ്രനാഥ് (? - 1946)ചാറ്റര്‍ജി, രാമാനന്ദ (1865 - 1943)ചാറ്റര്‍ജി, സതീഷ്ചന്ദ്ര (1873 - 1938)
ചാറ്റര്‍ജി, സുനീതികുമാര്‍ (1890 - 1977)ചാറ്റര്‍ട്ടണ്‍, തോമസ് (1752 - 70)ചാറ്റുപക്ഷികള്‍
ചാറ്റുപാട്ട്ചാറ്റ്ഫീല്‍ഡ് കമ്മിറ്റിചാലകത
ചാലക്കുടിചാലഞ്ചര്‍ചാലഞ്ചര്‍ പര്യവേക്ഷണം
ചാലിയംചാലിയാര്‍പ്പുഴചാലിസ്
ചാലിഹ, കുലാധര്‍ (1886 - 1963)ചാലിഹ, ബി.പി. (1912 - 71)ചാലൂക്യന്മാര്‍
ചാലൂര്‍ താവഴി (ചാഴിയൂര്‍ താവഴി)ചാല്‍ക്കന്തൈറ്റ്ചാല്‍ക്കൊഫിലൈറ്റ്
ചാല്‍ക്കോജനുകള്‍ചാല്‍മൂഗ്രചാള്‍സ്, ജാക്വസ് അലക്സാണ്ടര്‍ സീസര്‍ (1746 - 1823)
ചാള്‍സ് നിയമംചാള്‍സ് രാജാക്കന്മാര്‍ചാവക്കാട്
ചാവടിചാവുകടല്‍ചാവുകടല്‍ ചുരുളുകള്‍
ചാവേര്‍, ചാവേര്‍പ്പട, ചാവേറ്റുവിരുത്തിചാവേര്‍പ്പാട്ട്ചാവോസ്, കാര്‍ലോസ് (1899 - 1978)
ചികമത്സു മൊണ്‍സേമോണ്‍ (1653-1725)ചികിത്സാസംഗ്രഹംചിക്കന്‍പോക്സ്
ചിക്കറിചിക്കാഗോ സര്‍വകലാശാലചിക്കാസാ
ചിക്വീഡ്ചിങ് രാജവംശം (1644-1912)ചിങ്ങം
ചിങ്ങത്താന്മാര്‍ചിചേറിന്‍, ബോറിസ് നികലയവിച്ച് (1828-1904)ചിഞ്ചാദിലേഹം
ചിഞ്ചിലചിട്ടസ്വരംചിട്ടി
ചിട്ടിബാബു, ചല്ലപ്പള്ളി (1936 - )ചിതരിചിതറാല്‍
ചിതല്‍ചിത്തരഞ്ജന്‍, ജെ (1927 - 2008)ചിത്തരഞ്ജന്‍ ദാസ് (1870-1925)
ചിത്തരഞ്ജന്‍ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ്ചിത്തരഞ്ജിനിചിത്തിര
ചിത്തിരപ്പാവൈചിത്തോര്‍ഗഡ്ചിത്ര, കെ.എസ്. (1963 - )
ചിത്രകഗുളംചിത്രകഥകള്‍ചിത്രകല
ചിത്രകാവ്യംചിത്രകൂടംചിത്രകേതു
ചിത്രഗുപ്തന്‍ചിത്രമീമാംസചിത്രയോഗം
ചിത്രലിപിചിത്രലേഖചിത്രലേഖ(ഫിലിം സൊസൈറ്റി)
ചിത്രവധംചിത്രശലഭ മത്സ്യങ്ങള്‍ചിത്രശലഭങ്ങളും നിശാശലഭങ്ങളും

മുന്‍പത്തെ താള്‍ (ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാര്‍ (1882 - 1953)) | അടുത്ത താള്‍ (ചിത്രശാല)

താളിന്റെ അനുബന്ധങ്ങള്‍
സ്വകാര്യതാളുകള്‍