This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.

Reading Problems? see Enabling Malayalam

ഇഡന്റേറ്റ

സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ഇഡന്റേറ്റ

Edentata

ആര്‍മഡില്ലോ

ഒരു സസ്‌തനിഗോത്രം (order). ഈ ഗോത്രത്തിലെ അംഗങ്ങള്‍ പശ്ചിമാര്‍ധഗോളത്തില്‍ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇഡന്റേറ്റ (Edentata) എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്‌ വാക്കിന്‌ "ദന്തരഹിതം' എന്ന അര്‍ഥമാണുള്ളതെങ്കിലും ഈ ഗോത്രത്തിലെ ഒരു ഉപഗോത്രമായ വെര്‍മിലിംഗ്വ(Vermilingua)യിലെ അംഗങ്ങള്‍ മാത്രമേ ദന്തരഹിതരായിട്ടുള്ളൂ. ആര്‍മഡില്ലോകളുടെ ഭ്രൂണം, ചില വിലുപ്‌ത-ജീനസുകള്‍ എന്നിവയിലൊഴികെ മറ്റ്‌ ഇഡന്റേറ്റകള്‍ക്ക്‌ ഇനാമലില്ലാത്ത ദന്തങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുന്നു. ദന്തവിന്യാസത്തിലെ വിശേഷവത്‌കരണം ഇവയില്‍ ദൃശ്യമല്ല.

മിക്ക ഇഡന്റേറ്റകളും എലികളുടെ വലുപ്പമുള്ളവയാണ്‌. എന്നാല്‍ ചില ഇഡന്റേറ്റകള്‍ക്ക്‌ വളരെ വലുപ്പവുമുണ്ട്‌. ഈ ഗോത്രത്തിലെ എല്ലാ ജീവികളും നഖങ്ങളുള്ളവയാണ്‌; നാല്‌ക്കാലികളുമാണ്‌. ചിലവ മരങ്ങളിലാണ്‌ വസിക്കുന്നത്‌. തറയില്‍ ജീവിക്കുന്നവയും, ഭൂമിക്കടിയില്‍ പുനങ്ങളുണ്ടാക്കിക്കഴിയുന്നവയും വിരളമല്ല. മിക്ക ഇഡന്റേറ്റകളും സര്‍വാഹാരികള്‍ (omnivorous) ആെണ്‌; ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം മാത്രം തികച്ചും കീടഭുക്കുകളും(insectivorous), സസ്യഭുക്കുകളുമാകുന്നു.

സീനാര്‍ത്ര ഉപഗോത്രം (Xenarthra). ഈ ഉപഗോത്രത്തിലെ അംഗങ്ങളില്‍ പുറവശത്തെ പിന്‍കശേരുകകള്‍ക്ക്‌ സന്ധിമുഖികള്‍ (articular facets) കൊണപ്പെടുന്നു. ഇവയിലെ തോള്‍, ഊരു(hip) എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെ കശേരുകകള്‍ അന്യോന്യം ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. അസ്ഥികവച(bony carapace)ത്തിന്റെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്‌ കശേരുകകളുടെ ഈ സംയോജനം നടന്നിട്ടുള്ളത്‌. ശരീരത്തിന്റെ പുറത്ത്‌ രോമാവരണത്തിന്റെ അഭാവം മിക്ക ഇഡന്റേറ്റകളുടെയും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സവിശേഷതയാണ്‌. ഇതിനു പകരമെന്നോണം ശരീരത്തിന്റെ പുറത്ത്‌ ഒരു ശല്‌ക്ക(horny)കവചം വികസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കവചം ചര്‍മത്തില്‍ കാണുന്ന അസ്ഥിശകലങ്ങളുടെ രൂപം തുടങ്ങി ആര്‍മഡില്ലോകളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ചലനക്ഷമതയുള്ള പൃഷ്‌ഠകവചംവരെ വിവിധരൂപത്തില്‍ ദൃശ്യമാണ്‌.

ആര്‍മഡില്ലോകള്‍, എറുമ്പുതീനികള്‍, സ്ലോത്തുകള്‍ തുടങ്ങിയ ജീവികള്‍ ഇഡന്റേറ്റ ഗോത്രത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. മനുഷ്യരെപ്പോലെതന്നെ ഇഡന്റേറ്റകളും അപരാസ്‌തനികള്‍ (placental mammals) ആെണ്‌. ഭ്രൂണം മാതാവിന്റെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തിലാണ്‌ വളര്‍ച്ച മുഴുമിപ്പിക്കുന്നത്‌. വളര്‍ന്നുവരുന്ന ഭ്രൂണത്തിന്‌ പോഷകദ്രവ്യങ്ങള്‍ മാതാവില്‍നിന്നും ലഭിക്കുന്നു. ഇഡന്റേറ്റകള്‍ തെ. അമേരിക്കയിലെ ആര്‍ജന്റീന മുതല്‍ വടക്കോട്ട്‌ മധ്യ അമേരിക്കയിലൂടെ തുടര്‍ന്ന്‌ തെ. മെക്‌സിക്കോവരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആര്‍മഡില്ലോയുടെ ഒരു സ്‌പീഷീസ്‌ (Nine-banded Armadillo) യു.എസ്സിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തും കാണപ്പെടുന്നു.

18-ഉം 19-ഉം ശ.-ങ്ങളിലെ ജന്തുശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ ആര്‍ഡ്‌വാക്കിനെയും പാങ്‌ഗളിനെയും (scaly ant-eater) ഇഡന്റേറ്റയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ, ഈ രണ്ടിനങ്ങളും ഇഡന്റേറ്റയുടെ പൂര്‍വികപരമ്പരയില്‍ നിന്നാണ്‌ ഉദ്‌ഭവിച്ചതെന്നതിന്‌ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. പാങ്‌ഗളിനും ഇഡന്റേറ്റകളും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം അവയുടെ ആഹാരക്രമങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ്‌. പാങ്‌ഗളിന്റെ ശല്‌ക്കങ്ങള്‍പോലും ആര്‍മഡില്ലോകളുടേതില്‍നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നങ്ങളാണ്‌. ആഹാരരീതികളിലെ സാദൃശ്യം, നീണ്ടമോന്ത, വളരെയധികം നീളമുള്ള നാക്ക്‌, ദന്തവിന്യാസത്തിന്റെ അപഭ്രഷ്‌ടത (degeneration) എന്നീ സ്വഭാവങ്ങള്‍മൂലമാണ്‌ ഇന്നത്തെ എറുമ്പുതീനികളുമായി ആര്‍ഡ്‌വാക്കിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുവാന്‍ ഇടയായത്‌.

പക്ഷേ, ഈ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങള്‍ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. പാങ്‌ഗളിനുകളെ ഇന്ന്‌ ഫോളിഡോട്ട (Pholidota) എന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഗോത്രത്തിലാണ്‌ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌; ആര്‍ഡ്‌വാക്കുകളെ ടൂബുലിഡന്റേറ്റ (Tubulidentata) എന്നൊരു ഗോത്രത്തിലും.

വംശചരിത്രം. സീനാര്‍ത്രകളില്‍ വളരെ നേരത്തേ തന്നെ ശരീരകവചം വികസിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍നിന്നും സ്ലോത്തിന്റെ കുടുംബക്കാര്‍ കവചിത-ആര്‍മഡില്ലോകളെപ്പോലെയുള്ള പൂര്‍വികരില്‍നിന്നുമാവാം ഉദ്‌ഭവിച്ചതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. സീനാര്‍ത്രകളുടെ ആദികാലചരിത്രത്തിന്റെയും ദിക്‌പരിവര്‍ത്തനം നടന്നതിന്റെയും കേന്ദ്രം തെ. അമേരിക്കയായിരുന്നു. സീനാര്‍ത്രാഇഡന്റേറ്റകള്‍ വ. അമേരിക്കയില്‍ ഉദയം ചെയ്‌തത്‌ പാലിയോസീനിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലോ ക്രിറ്റേഷ്യസ്‌ യുഗത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലോ ആവാനാണ്‌ സാധ്യത. ഇവ നാല്‌ക്കാലികളായ, നഖങ്ങളോടുകൂടിയ യൂത്തീരിയന്‍ സസ്‌തിനികളില്‍ നിന്നാവാം ഉദ്‌ഭവിച്ചത്‌.

താളിന്റെ അനുബന്ധങ്ങള്‍
സ്വകാര്യതാളുകള്‍